Produkte
Gummileitungen

H01N2-D/H01N2-E

H01N2-D/H01N2-E

flexible Schweissleitung 100V

H05RN-F/H05RR-F (Gd)

H05RN-F/H05RR-F (Gd)

flexibel Gummileitung 500V

H07RN-F (Gdv)

H07RN-F (Gdv)

flexibel Gummileitung 750V

H07BN4-F

H07BN4-F

flexible Gummileitung für Windkraftanlagen 750V

NSGAFöU

NSGAFöU

flexible Sonder-Gummiaderleitung nach VDE 0250, 3000V

NSHTöU-J

NSHTöU-J

flexible trommelbare-Gummileitung 1000V

NSSHöU-O/-J

NSSHöU-O/-J

flexible schwere-Gummileitung nach VDE 0250, 1000V